عناوین پژوهشی در زمینه رشته مهندسی مکانیک/ گرایش تبدیل انرژی

🖌شبیه سازی جریان و تحلیل انتقال حرارت بروی هندسه های مختلف سینک های حرارتی. 🖌شبیه سازی تاثیر محیط متخلخل بر روی جریان و انتقال حرارت در سینک های حرارتی و بررسی پارامترهای آن.​ 🖌تحلیل عددی تاثیر آرایش هندسی مختاف بلوک و هندسه های متفاوت و تعداد آن بر روی انتقال حرارت...