روزتان را با هدفی شروع کنید

روزتان را با هدفی شروع کنید

اجازه بدهید از شما بپرسم: صبح ها که از خواب بیدار می شوید چه احساسی دارید؟ آیا روزتان را خسته و کم رمق شروع می کنید؟ انرژی دارید و آماده کار و تلاش هستید؟ وقتی روزتان را متمرکز شروع کنید، پنداره ای که برای روزتان دارید شفاف تر، حقیقی تر و دست یافتنی تر به نظر می رسد....